Skip to main content
DLAu

Tin học ngành xây dựng 2 (BIM)

Mô hình thông tin công trình – BIM. BIM là một công nghệ mới, được ... BIM được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của ngành xây dựng từ thiết kế, xây ... Do đó, những khóa học về BIM cần phải được đưa vào trong chương ...

Enrollment in this course is by invitation only

Tóm tắt nội dung

  • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức kỹ năng trình bày và thể hiện các bản vẽ với sự trợ giúp của phần mềm ứng dụng trên máy tính.
  • Giới thiệu cho người học về một quy trình thiết kế mới trên máy tính theo khuynh hướng BIM. Hoàn toàn làm việc trên mô hình ba chiều và trích xuất các dữ liệu một cách tự động.

Mục tiêu học phần

Kiến thức:

  • Nắm vững được phương pháp, cách sử dụng phần mềm Revit Architecture trên máy tính để phục vụ cho việc trình bày các bản vẽ chuyên ngành kỹ thuật. Hiểu được mô hình thông tin xây dựng – BIM và xu hướng thiết kế tham số - Parametric Design.

Kỹ năng:

  • - Sử dụng thành thạo các lệnh dựng hình trong môi trường ba chiều
  • Xem xét các hình chiếu thẳng góc của công trình trong mối liên hệ ràng buộc logic với mô hình ba chiều. Trích xuất các dữ liệu thông tin phi hình học một cách tự động.
  • Nắm bắt được quy trình thiết kế Out Site-in và bước đầu hiểu được quy trình thiết kế tham số - Parametric design.

Thái độ, chuyên cần:

  • Nhận thức được vai trò quan trọng của công nghệ tin học trong việc hỗ trợ cho các lĩnh vực kỹ thuật .
  • Luyện tập được tính tỷ mỷ, làm việc chính xác, khoa học.
  • Thấy được tư duy logic là cần thiết đối với những người làm công tác kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo

  • Giáo Trình Thực Hành Thiết Kế Kiến Trúc – REVIT: Dùng Cho Các Phiên Bản 2018 – 2017, Phạm Quang Hiển, Phạm Quang Huy, NXB Thanh Niên, 2018